Privacy Statement

Privacy Statement

Wij vinden dat persoonsgegevens van de bezoekers van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen wij overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Wij ontvangen, bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door u worden opgegeven, gedurende het bezoeken en gebruiken van onze website en bijbehorende diensten, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Bijvoorbeeld als u een formulier op de website invult, zoals het contact- en registratieformulier, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens.

Disclaimer e-mail

Deze e-mail en de daarmee verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan onderworpen zijn aan een beroepsgeheim. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verstrekking aan en/ of gebruik door derden van deze informatie zonder toestemming van de afzender, is niet toegestaan. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, dan wordt u vriendelijk verzocht direct contact op te nemen met de afzender en de e-mail te vernietigen: Rosemarie Englebert. Rosemary’s Lingerie staat niet in voor het juist, volledig en / of niet tijdig overkomen van deze e-mail en de inhoud daarvan.